Algemene informatie

1. Opdracht
1.1 Inspanningsverbintenis

De door Aarnoudse Advocatuur aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 

1.2. Cliënt(e) / opdrachtgever

Cliënt(e) is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt(e):

  1. kan Aarnoudse Advocatuur een schriftelijke opdracht door de cliënt(e) verlangen;
  2. is zowel de opdrachtgever als de cliënt(e) hoofdelijk aansprakelijk voor kosten die ter zake de opdracht worden gemaakt.
2. Rechtsbijstand
2.1 Verkrijging toevoeging

Indien men aan bepaalde door de overheid vastgestelde inkomen- en vermogenscriteria voldoet kan de cliënt(e) in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde pro-deo rechtshulp. De cliënt(e) betaalt dan slechts een eigen bijdrage voor de werkzaamheden verricht door de ingeschakelde advocaat en procureur, eventuele legeskosten en ingeval van een procedure ook (een deel van het) griffierecht. 

Indien een cliënt(e) vermoedt in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal de advocaat voor cliënt(e) een “toevoeging” aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal bij de gemeente en bij de Belastingdienst gegevens opvragen. 

Naast een inkomenscriterium hanteert de Raad voor Rechtsbijstand een vermogenscriterium waartoe wordt verwezen naar www.rvr.org. De inkomens- en vermogenstoets vindt plaats over de gegevens bij de Belastingdienst van twee jaar terug, het zogenaamde “peiljaar”. 

Na afloop van de procedure voert de Raad voor Rechtsbijstand een resultaatsbeoordeling uit. De Raad beoordeeld dan of cliënt(e) op basis van het financiële resultaat alsnog in staat moet worden geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen. Indien cliënt(e) daadwerkelijk een geldsom ontvangt van tenminste 50% van het heffingvrije vermogen, zal de Raad voor Rechtsbijstand waarschijnlijk beslissen dat cliënt(e) alsnog zelf de rechtsbijstandskosten op betalende basis dient te voldoen. 

Indien cliënt(e) niet in aanmerking komt voor een toevoeging, zal Aarnoudse Advocatuur slechts op betalende basis voor de cliënt(e) kunnen optreden. 

2.2 Eigen Bijdrage

Als de cliënt(e) in aanmerking komt voor pro-deo rechtshulp is hij/zij een eigen bijdrage verschuldigd voor de werkzaamheden verricht door de ingeschakelde advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld. Deze eigen bijdrage omvat niet eventuele kosten die gemaakt worden voor het opvragen van uittreksels bij de gemeente (legeskosten) of het griffierecht dat verschuldigd is indien namens de cliënt(e) een procedure aanhangig wordt gemaakt bij een gerechtelijke instantie. 

2.3 Griffierechten

Een ieder namens wie een procedure bij een gerechtelijke instantie aanhangig wordt gemaakt c.q. in rechte wordt betrokken is griffierecht verschuldigd. Dit vastrecht wordt door de griffier geheven. De hoogte van het bedrag verschilt naar gelang de aard van de zaak en de gerechtelijke instantie. Indien een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand is afgegeven zal een kopie van de toevoeging aan de Rechtbank worden overgelegd ter vaststelling van het juiste griffierecht. 

2.4 Kostenveroordeling

De toelating tot de gefinancierde rechtshulp betekent overigens niet dat de cliënt(e), bij een ongunstige uitkomst van de procedure, niet in (een deel van) de kosten van de wederpartij veroordeeld kan worden. 

3. Honorarium en verschotten

Indien cliënt niet in aanmerking komt voor pro-deo rechtshulp zal de ingeschakelde advocaat op betalende basis voor cliënt optreden. Alle werkzaamheden door de advocaat verricht worden periodiek aan cliënt inzichtelijk gemaakt door middel van een tijdspecificatie. Op deze wijze is het voor cliënt inzichtelijk hoeveel tijd aan de zaak worden besteed. 
De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en BTW. Naast de kosten voor de verrichte werkzaamheden van de advocaat worden mogelijk (afhankelijk van de aard van de zaak) de volgende kosten in rekening gebracht:

  1. deurwaarderskosten;
  2. legeskosten;
  3. kosten verbonden aan bewijslevering (zoals schadeloosstelling van getuigen en honorering van deskundigen);
  4. kostenveroordeling.
3.1 Honorarium

Indien tussen de advocaat en de cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basis uurtarief op aanvraag. 

Aarnoudse Advocatuur behoudt zich het recht voor dit uurtarief jaarlijks per 1 januari van het nieuwe jaar aan te passen, ingevolge de prijsindex van het CBS.

Belang van de zaak en spoed kunnen deze tarieven verhogen/verlagen als volgt:

  1. belang van de zaak: factor tot 2,5.
  2. door cliënt geëiste spoed: factor 1,5.
3.2 Verschotten

Verschotten zijn:

  1. Vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten etc.;
  2. Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax, e.d., forfaitair gesteld op 6% van het honorarium.
3.3 Voorschot

Aan de advocaat is een voorschot op het hem toekomende bedrag verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend. 

4. Declaraties en opschorting werkzaamheden
4.1 Declaraties

Aarnoudse Advocatuur declareert periodiek. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen acht dagen na declaratiedatum. 

4.2 Opschorting werkzaamheden

Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan kan de advocaat zijn werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Aarnoudse Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond. 

5. Rente en incassokosten
5.1 Rente

Behoudens een gerechtvaardigde klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen acht dagen na dagtekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is. 

5.2 Incassokosten

In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd à 15% over het verschuldigde met een minimum van € 45,-.

6. Derdengelden

Aarnoudse Advocatuur maakt geen gebruik van een derdengeldenrekening.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Aarnoudse Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de hierna bedoelde aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, exclusief het eigen risico dat Aarnoudse Advocatuur in verband met die verzekering draagt. 
Mr. Ph.J.N. Aarnoudse is niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. 

7.2 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Aarnoudse Advocatuur is gedekt bij Aon Nederland C.V.

7.3 Inschakeling derden

Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van de cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent de cliënt aan Aarnoudse Advocatuur de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden. 

Bij het inschakelen van derden zal Aarnoudse Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. Ph.J.N. Aarnoudse is niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. 

8. Geschillenregeling

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze rubriek Geschillenregeling op onze website. 

9. Archivering

Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van de cliënt afkomstige originele stukken desgevraagd aan deze worden teruggegeven. Het overblijvende dossier wordt gedurende vijf jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.


Klik hier voor de privacyverklaring