Privacyverklaring

Privacy statement ten behoeve van Aarnoudse Advocatuur

Algemeen

Aarnoudse Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Aarnoudse Advocatuur verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Aarnoudse Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Aarnoudse Advocatuur veelal een derde partij in.

Doel verwerking persoonsgegevens

Aarnoudse Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, welke overigens niet limitatief staan opgesomd:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing en communicatie activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Aarnoudse Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens die door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Aarnoudse Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aarnoudse Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij, namens en in opdracht van Aarnoudse Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij(en).

Daarnaast kan Aarnoudse Advocatuur B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met het openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Aarnoudse Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Aarnoudse Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Aarnoudse Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Aarnoudse Advocatuur gebruikt maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Aarnoudse Advocaten B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Aarnoudse Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden bewerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Statistieken en cookies

Aarnoudse Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Aarnoudse Advocatuur verkocht aan derden.

Ten einde het gebruiksgemak van de website(s) van Aarnoudse Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekst bestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Aarnoudse Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Aanpassing privacy statement

Aarnoudse Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassing van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. Ph.J.N. Aarnoudse.

Dit privacy statement is op 14 juni 2019 opgesteld.