Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Het kantoor: de op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de besloten vennootschap Aarnoudse Advocatuur verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, waaronder de hieraan verbonden advocaten.
b. Cliënt(e): de (rechtzoekende) contractpartij.
c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als hieronder bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
d. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.
e. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
f. Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating of klacht, betreffende ongenoegen inzake de dienstverlening door de advocaat. 
g. Declaratie: het in enige schriftelijke vorm gepresenteerd verzoek tot betaling, waaronder honorarium, kantoorkosten, verdere kosten, vermeerderd met BTW.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buiten contractuele relaties tussen partijen. Met name inzake bepalingen omtrent de onrechtmatige daad.

3. Opdracht en partijen

1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsveplichting, niet tot een resultaatsverplichting. 
2. Indien en voor zover een minderjarige onderwerp is van het advies of de te verstrekken rechtsbijstand, dan kan deze eventueel de opdracht geven c.q. ondertekenen als blijk van zijn betrokkenheid. De ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) zijn in dat geval de cliënt, één en ander overeenkomstig de regels van de beroepsgroep.
 3. De cliënt draagt er zorg voor, dat hij door het kantoor telefonisch te bereiken is en de cliënt draagt er zorg voor, dat het kantoor te allen tijde over de juiste adresgegevens en eventueel e-mailadres van de cliënt de beschikking heeft. 
4. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig en volledig te verstrekken. 
5. Partijen zijn beiden gerechtigd om de opdracht met onmiddelijke ingang te beëindigen, mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit, gelet de omstandigheden, onredelijk is. 

4. Declaratie

1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, deurwaarderskosten), kosten voor ingeschakelde derden, een forfaitair op 6% van het honorarium gesteld niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porto-, telefoon-, kopieerkosten etc) en omzetbelasting verschuldigd. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als cliënt hoofdelijk gebonden tot voldoening van hetgeen aan Aarnoudse Advocatuur Toekomt.
2. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Aarnoudse Advocatuur vast te stellen uurtarieven en opslag voor kantoorkosten.
3. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
4. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
5. In zaken die worden behandeld op basis van het geldend wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komen. 
6. In zaken, die worden behandeld op basis van het geldend wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand gelden de bepalingen inzake de regelgeving op de gefinancierde rechtsbijstand. De cli:ent wordt verwezen naar de van toepassing zijnde regelgeving, zoals gepubliceerd op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) (www.rvr.org). Na afloop zal door de RvR een resultaatsbeoordeling worden uitgevoerd. De RvR beoordeelt of de rechtzoekende op basis van de omvang van de vordering, meer specifiek het behaalde financiële resultaat, alsnog in staat moet worden geacht de kosten van rechtbijstand zelf te dragen. Indien het behaalde resultaat dit rechtvaardigt, zal de toevoeging door de RvR worden ingetrokken. In die situatie geldt het op voorhand overeengekomen uurtarief en zal op betalende basis worden afgewikkeld. 
7. Aarnoudse Advocatuur kan (een) declaratie(s) ten laste van de cliënt met diens uitdrukkelijke ondubbelzinnige instemming verrekenen met enig door het kantoor ontvangen bedrag, toekomend aan de cliënt ofwel verrekenen uit gelden, die beschikbaar komen uit enig depot, dat zich onder derden bevindt (zoals notarissen of accountants), waarbij dat onverwijld schriftelijk wordt vastgelegd met verwijzing naar een specifiek omschreven declaratie(s) en het verschuldigde bedrag, waarbij een op schrift gestelde verklaring wordt opgesteld en de cliënt wordt gevraagd bij instemming tot ondertekening over te gaan.

5. Betaling

1. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Bij overschrijding van deze termijn is Aarnoudse Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Aarnodse Advocaten B.V. voor schade, die daardoor mocht ontstaan.
2. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor gestelde bank- of girorekeningen dan wel betalingen in contanten tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt.
3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de daarmee gepaard gaande kosten vallende op die invordering – met een minimum van 15% van het openstaande saldo – ten laste van de cliënt. 
4. Indien (een) declaratie(s) niet tijdig en volledig wordt/worden voldaan binnen de betalingstermijn, zal een aanmaning verstuurd worden. Aan de cliënt kunnen aanmaningskosten in rekenig worden gebracht van € 25,- per aanmaning. Invorderingskosten zullen verder oplopen indien de cliënt in gebreke blijft. 
5. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkheidsstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Aarnoudse Advocatuur van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

6. Aansprakelijkheid

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Een kopie van de polis met voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door de besloten vennootschap Aarnoudse Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten: zij die voor Aarnoudse Advocatuur werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.
3. De onder 6.2 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
4. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. 
5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Aarnoudse Advocatuur i.v.m. door Aarnoudse Advocatuur verrichtte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden. 
6. Op verzoek van de cliënt wordt voor rekening van de cliënt een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering gesloten.
7. Verstrekte opdrachten worden door het kantoor uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
8. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen.
9. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen het kantoor en een cliënt kennis te nemen.
10. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier – met de relevante bescheiden – maximaal vijf jaar bewaard. Daarna heeft het kantoor het recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd wordt op verzoek van de cliënt het dossier – geheel of gedeeltelijk – eerder vernietigd.
11. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de besloten vennootschap Aarnoudse Advocatuur en voor al degenen, die voor de besloten vennootschap werkzaam zijn of waren.

7. Klacht

1. Op de rechtsverhouding tussen Aarnoudse Advocatuur en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, is alleen de bevoegde rechter in Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
2. Onze klachtenregeling treft u aan op onze website www.aarnoudseadvocatuur.nl.